Pomoc Zdalna

Pomoc Zdalna

W ramach usługi Pomoc Zdalna świadczymy profesjonalne wsparcie dla naszych Klientów, niezależnie od ich miejsca pracy.

Szybką metodą na rozwiązanie zgłoszonego problemu w programie jest obejrzenie przez konsultanta ekranu użytkownika, a także możliwość wprowadzenia zmian za pomocą klawiatury i myszki. Takie rozwiązanie znacznie przyspiesza obsługę zgłoszeń, ponadto proces konsultacji przebiega bez potrzeby wychodzenia z biura.  Pomoc zdalna daje możliwość połączenia się przez Internet z komputerem Klienta. Po zakończeniu usługi konsultanci nie mają możliwości powtórnego połączenia się z  komputerem bez wiedzy i zgody Klienta.

Usługę zdalnych konsultacji świadczymy za pomocą znanego i rekomendowanego oprogramowania TeamViewer. Dostęp do komputera użytkownika jest chroniony algorytmem 256-bitowego szyfrowania AES.

Aby umówić się na sesję pomocy zdalnej, skontaktuj się telefonicznie lub mailowo z naszym Działem Wdrożeniowym, a następnie kliknij na wybraną ikonę operatora.

Oświadczam, ze wyrażam zgodę, na świadczenie usług informatycznych w formie zdalnych konsultacji zgodnie z przedstawionymi warunkami i zgadzam się na rozliczane w/w usług wg cennika DAMAL.

  1. Usługodawca udziela 14 dniowej gwarancji na wykonaną usługę, przy czym gwarancja nie obejmuje wad i usterek oprogramowania powstałych w sposób niezależny od czynności podjętych w ramach niniejszej umowy przez Usługodawcę. Usługobiorca ma prawo reklamowania wykonania pracy, w przeciągu 3 dni roboczych od jej potwierdzenia, jednak nie później niż podczas kolejnej zamówionej usługi.
  2. Gwarancja nie obejmuje strat spowodowanych wadami przedmiotu reklamacji w okresie oczekiwania na naprawę gwarancyjną oraz szkód majątkowych tj. strat pośrednich i bezpośrednich.
  3. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu dokonanych przez niego czynności, w szczególności określonych w punkcie 1 ograniczona jest wyłącznie do wysokości pobranego wynagrodzenia i nie obejmuje szkód majątkowych tj. strat pośrednich i bezpośrednich, które mogły wystąpić lub wystąpiły u Usługobiorcy.
  4. W przypadku przyjazdu serwisanta Usługodawcy do naprawy usterki albo wady i stwierdzeniu przez niego, że usterka wynika z przyczyn nie pozostających w związku z wykonanymi przez Usługodawcę czynnościami, reklamacja nie będzie uznana, a koszty związane z przyjazdem Usługodawcy poniesie Zamawiający zgodnie z cennikiem Usługodawcy.
  5. Rozliczenie dla Klientów z umową SLA następuje za każde rozpoczęte 30 minut konsultacji zgodnie z cennikiem.
  6. Rozliczenie dla Klientów bez umowy następuje za każde rozpoczęte 60 minut konsultacji zgodnie z cennikiem.

NIE WIESZ CO WYBRAĆ?