Aktualności

Nowa wersja enova365 seria 2204.4.8

Producent oprogramowania enova365 opublikował w dniu dzisiejszym nową wersję programu oznaczoną numerem 2204.4.8. Zmiany obejmują moduł Kadr i Płac, Finansów i Księgowości oraz Sprzedaż i CRM w wersji standard, srebrnej i złotej. W wersji multi tego samego koloru zmiany zostały wprowadzone w module Kadry i Płace.
W wersji srebrnej oraz złotej standard wprowadzone następujące zmiany:
Kadry i Płace
 • W funkcjonalności PPK Kwalifikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi od 04.06.2022 r. podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej nie wcześniej niż po upływie 14 dni zatrudnienia i nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 90 dni zatrudnienia. Ponadto nadal obowiązuje zasada, że do okresu zatrudnienia wliczane są okresy zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy, które miały miejsce w podmiocie zatrudniającym. W związku z powyższym dodaliśmy następujące pola, które należy wyciągnąć poprzez „Organizator widoku” na liście Kadry i płace/Kadry/Pracownicy, Kadry i płace/Kadry/Zleceniobiorcy lub Kadry i płace/Kadry/Wszyscy:
  • PPK.KwalifikacjaMin – określa czy dana osoba podlega kwalifikacji minimalnej,
  • PPK.KwalifikacjaMax – określa czy dana osoba podlega kwalifikacji maksymalnej,
  • PPK.DataKwalifikacjiMin – wylicza datę kwalifikacji minimalnej, czyli po 14 dniach zatrudnienia,
  • PPK.DataKwalifikacjiMax – wylicza datę kwalifikacji maksymalnej, czyli po 90 dniach zatrudnienia.
 • PPK W czynności seryjnej Czynności/Operacje PPK/Przystąpienie do PPK dostępnej z listy pracowników parametr „Wg daty kwalifikacji” został zastąpiony dwoma poniższymi parametrami:
  • „Wg daty kwalifikacji Min”
  • „Wg daty kwalifikacji Max”

Można również nie korzystać z powyższych parametrów i obydwa ustawić na „Nie”. Wówczas aktywny stanie się parametr „Data przystąpienia”, który pozwoli użytkownikowi na datę wskazaną w tym parametrze zrealizować przystąpienie pracownika do PPK, gdyż licząc od daty kwalifikacji maksymalnej użytkownik musi zgłosić uczestnika do PPK najpóźniej do 10 dnia kolejnego miesiąca. Przy takich ustawieniach na datę wskazaną w parametrze „Data przystąpienia” zostanie wykonana aktualizacja kartoteki pracownika oraz uzupełniona „Data zgłoszenia uczestnika” w kartotece pracownika na zakładce PPK/Ogólne.

 • Do listy Kadry i płace/Kadry/Ewidencja PPK dodana została nowa podlista „Kwalifikacja PPK”, na której zostanie wyświetlona lista osób, które w ustawionym okresie kwalifikują się do przystąpienia do PPK z podziałem na kwalifikację minimalną bądź kwalifikację maksymalną. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 04.06.2022 r.
 • Zaktualizowany został wskaźnik „Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19”, który dostępny jest w konfiguracji na zakładce Kadry i płace/Kadry/COVID-19 i będzie miał wartość: „14.03.2020…30.09.2022”. Podstawa prawna: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii z dniem 16.05.2022 roku nastąpiło zniesienie stanu epidemii w Polsce. Jednocześnie na mocy nowego rozporządzenia wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego od tego samego dnia.
Dodatki
 • W związku z wprowadzonymi przez producenta 4Trans zmianami w schemacie pliku wygenerowanego przy użyciu opcji „[226] Uniwersalny eksport ewidencji czasu pracy” udostępnionymi w wersji 6.0.4 4Trans dostosowana została funkcjonalność „Czas pracy” pod kątem importu zestawienia diet zagranicznych. Klienci, którzy nie przeszli na nową wersję 4Trans powinni korzystać z dotychczasowej wersji funkcjonalności „Czas Pracy”.
Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
 • Zaktualizowane zostały odsetki w systemie wartości obowiązujące od 1 lipca 2022r. Aktualne wartości poniżej:
  • Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym (medyczne) – 14 %
  • Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem nie jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym (handlowe) – 16 %.
Moduł Księgowość
 • Deklaracja IFT-2 W związku z opublikowaniem z datą 24.06.2022 r. w Centralnym Repozytorium Wzorów Elektronicznych nowej wersji struktury xml eDeklaracji IFT-2/IFT-2R(10), tj. wersji 2-0E, zaktualizowana została struktura eDeklaracji dla informacji przygotowywanych na formularzu IFT-2/IFT-2R(10). Zgodnie z objaśnieniami wzór stosuje się do przychodu (dochodu) uzyskanego od dnia 1 stycznia 2021 r. Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
Moduł Praca hybrydowa
 • W funkcjonalności Praca hybrydowa została dodana możliwość ukrycia przycisków odpowiadających za wejście/wyjście prywatne oraz służbowe.
W wersji multi, interfejsie przeglądarkowym zmiany zostały wprowadzone w obrębie modułu Pulpity HR.
 • Zmodyfikowany został „e-wniosek o zgłoszenie do PPK” poprzez dodanie na formularzu w sekcji „Zmiana danych” pól „Data kwalifikacji minimalnej” (data po upływie 14 dni zatrudnienia) oraz „Data kwalifikacji maksymalnej” (data po upływie 90 dni zatrudnienia). Są to pola tylko do odczytu, które pełnią role informacyjną o wyświetlanych datach. Dodatkowo pracownik ma możliwość złożenia „e-wniosku o zgłoszenie do PPK” po 14 dniach zatrudnienia, czyli jest sprawdzana data kwalifikacji minimalnej.
 • Zmodyfikowany został formularz „e-wniosku o zmianę procentu składki na PPK” w taki sposób, aby w polu „Od dnia” uzupełniała się data pierwszego dnia kolejnego miesiąca po dacie złożenia e-wniosku. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 04.06.2022 r. wpłata dodatkowa w wysokości zadeklarowanej przez uczestnika PPK obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik PPK złożył deklarację wpłaty dodatkowej.

Szczegółowy opis zmian znajduje się w ulotce.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami i DOK.

, ,
Poprzedni news
Webinar „E-faktura. Obowiązkowy czy dobrowolny system e-fakturowania w 2022 roku”
Następny news
KSeF w oprogramowaniach

Zobacz inne newsy

,

ERP enova365 wersja 1908.0.1

enova365.1908.0.1.pierwotnie była planowana na koniec sierpnia 2019 r., stąd numer wersji. Data publikacji uzależniona była od dostępności specyfikacji webAPI serwisu Białej Księgi. Wśród nowych zmian w systemie jest…
czytaj całość