Aktualności

Nowa wersja enova365 seria 2112.2.3

W dniu 10 stycznia 2022 roku Producent opublikował nową wersję enova365 oznaczoną numerem 2112.2.3. Wprowadzone zmiany obejmują moduły z obszaru kadr i płac, ewidencja środków pieniężnych, księgowa inwentarzowa, księgowość, bazy demo, pulpit pracownika oraz handel.

Najważniejsze zmiany w nowej wersji dotyczą:

Kadry i płace:
 • Deklaracje ZUS – wprowadzono aktualizacje kodów ubezpieczenia ZUS zgodnie z rozporządzeniem z dnia 16.12.2021.
 • W funkcjonalności właściciele zostało umożliwione naliczenie składki zdrowotnej w wysokości uzależnionej od formy opodatkowania właściciela.
 • Właściciele – zgodnie z nowymi przepisami polskiego ładu należy wskazać odpowiednią formę opodatkowania w parametrze „Forma opodatkowania” bądź zaznaczyć parametr „Pozostałe formy działalności” przed naliczeniem wypłaty w 2022 roku.
 • Zostało umożliwione naliczenie składki zdrowotnej osób prowadzących działalność gospodarczą, wspólnikom spółek, twórcom, artystom oraz osobom współpracującym w funkcjonalności Właściciel – bez formy opodatkowania, oraz właściciel – karta podatkowa.
 • Właściciel – Opodatkowanie na zasadach ogólnych – Począwszy od okresu luty 2022 umożliwiono naliczenie składki zdrowotnej właścicieli opodatkowanych na zasadach ogólnych jako procent od dochodu z działalności gospodarczej.
 • Właściciel – Podatek liniowy – został zmieniony opis wskaźnika „Ubezpieczenie zdrowotne właścicieli z opodatkowaniem na zasadach ogólnych” na „Ubezpieczenie zdrowotne właścicieli z opodatkowaniem na zasadach ogólnych – podatek liniowy” oraz zaktualizowaliśmy jego wartość.
 • Właściciel – Opodatkowanie Ryczałtem – zostało umożliwione naliczenie składki zdrowotnej na zasadach uproszczonych dla działalności rozliczanej podatkiem ryczałtowym.
 • Właściciel – Dochód – zostało umożliwione pobranie dochodu osoby prowadzącej działalność z danych księgowych.
 • Lista urzędów skarbowych została zaktualizowana.
Ewidencja Środków Pieniężnych
 • W ramach funkcjonalności Odsetki zostały zaktualizowane wartości odsetek obowiązujące od 05.01.2022 r. Aktualizację nowych wartości odsetek można przeprowadzić również wybierając funkcję „sprawdź aktualne wskaźniki”. Nie jest konieczne wgrywanie nowej wersji programu.
 • Zostały poprawione wartości odsetek maksymalnych na dzień 9.12.2021 r. z 15% na 14,5%.
Wydruki
 • Sprawozdanie o terminach zapłaty – prezentacja danych na wydruku „Sprawozdanie o terminach zapłaty” została poprawiona, dostępna z poziomu listy Rozrachunki wg dokumentów, w sekcjach Należności otrzymane po terminie oraz Zobowiązania spełnione po terminie.
 • W raporcie „Sprawozdanie o terminach zapłaty„, dostępnym z poziomu listy Rozrachunki wg dokumentów, zostały poprawione błędy, pojawiające się podczas generowania raportu w przypadkach, gdy do raportu pobierane były:
 1. płatności rozliczone w walucie obcej, których termin płatności wybiegał poza okres generowania raportu,
 2. płatności rozliczone w walucie obcej, które nie posiadały terminu płatności.

Po zmianach płatności w ww. przypadkach są przeliczane na raporcie wg kursu NBP obowiązującego w dniu rozliczenia (zgodnie z objaśnieniami Ministerstwa Rozwoju i Technologii).

Księga Inwentarzowa
 • Dla zatwierdzonego dokumentu naliczenia Podatku od nieruchomości została dodana czynność „Przygotuj płatność – podatek”. Czynność umożliwia przygotowanie dokumentu Polecenia księgowania z płatnością wystawioną na kwotę podatku z całego dokumentu, na podmiot wskazany na lokalizacji, dla której wygenerowano naliczenie podatku.
 • Podatek od nieruchomości – została zniesiona blokada wprowadzania zerowej wartości podstawy opodatkowania (wartość/powierzchnia) na kartotece środka trwałego.
Księgowość
 • JPK Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. 2021 poz. 1179), zostały dodane nowe definicje dla JPK_V7: JPK_V7M (2) i JPK_V7K (2), obowiązujące od 01.01.2022 r. Na potrzeby zmian została dodana nowa wersja deklaracji VAT-7, podłączanej do nowej struktury plików JPK: VAT-7(22)/VAT-7K(16) wraz z wydrukiem pomocniczym. Od 01.01.2022 r. nastąpiły także zmiany w procedurach VAT:
 • przestały obowiązywać procedury VAT: EE, MPP oraz SW – w programie została zablokowana procedurę: EE, procedury: MPP i SW zostały zablokowane w wersji 2104.3.8 w związku z wycofaniem od 1 lipca 2021 obowiązku oznaczania w JPK_V7 dokumentów procedurami MPP i SW. Jeżeli zachodzi konieczność oznaczenia dokumentów za wcześniejsze okresy wspomnianymi procedurami, należy je wcześniej odblokować w konfiguracji programu.
 • Zaczęły obowiązywać nowe procedury sprzedaży: IED – Dostawy towarów, o której mowa w art. 7a ust. 1 i 2 ustawy, dokonanej przez podatnika ułatwiającego tę dostawę, który nie korzysta z procedury szczególnej oraz WSTO_EE – wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy.
 • Deklaracje PIT – został dodany weryfikator pilnujący, żeby dla właściciela rozliczającego się wg skali podatkowej nie można było naliczyć zaliczki podatku liniowego. Analogiczny weryfikator dla właściciela rozliczającego się liniowo już funkcjonował w systemie wcześniej.
 • Deklaracje PIT – do Zaliczek podatku dochodowego wg skali oraz liniowego zostały dodane pomocnicze pola Dochod oraz Skladka spoleczna opłacona, których różnica stanowi miesięczną podstawę do obliczenia składki zdrowotnej od lutego 2022.
 • Na formularzu Zaliczki na podatek ryczałtowy zostało dodane pole pomocnicze Przychód narastająco oraz Składki na ubezpieczenie społeczne narastająco. W przypadku rozliczenia kwartalnego należy co miesiąc obliczać zaliczki pomocnicze, które służą tylko do ustalenia progu do podstawy składki zdrowotnej. Zaliczki wypadające w miesiącach końca kwartału (kalendarzowego) również wyliczą dochód i składki społeczne narastająco a dodatkowo oznaczą się automatycznie jako kwartalne i utworzą się na nich płatności.
 • W celu obliczania płatności – szczególnie w przypadku rozliczeń kwartalnych, zostało dodane na formularzach zaliczek wg skali oraz liniowo pomocnicze pole Kwota płatności.
Bazy demo

Zaktualizowaliśmy okres obrachunkowy na rok 2022 we wszystkich wzorcach baz demo.

Dodatki
 • Praca na wielu bazach\Analizy baz danych W związku ze zmianami w obszarze zaliczek podatku dochodowego (skala, liniowo, ryczałt) dotyczącymi Polskiego Ładu zostało zmienione pole prezentujące wartość podatku dochodowego właściciela z Do zapłaty na Kwota płatności. Ponadto do zestawu wartości wyliczalnych CalculatedProperties zostało dodane pole: DeklaracjePIT5SkalaPlatnoscRazem oraz DeklaracjePIT5LiniowoPlatnoscRazem, które prezentują sumaryczne wartości płatności podatkowych właścicieli, policzonych na formularzach stosowanych od 2022 roku.
 • JPK Poprawiliśmy błąd, który występował w przypadku generowania pliku JPK_V7 w konfiguracji centralizacji rozliczeń VAT w oparciu o Pracę na Wielu Bazach, jeżeli w wygenerowanym pliku JPK dla grupy danych baz podrzędnych nie było żadnego wiersza sprzedaży i/lub zakupu. W takim przypadku utworzony plik JPK nie zawierał sum kontrolnych ewidencji w zakresie rozliczenia podatku należnego/naliczonego (SprzedazCtrl i ZakupCtrl), które są wymagane przez schemę.
WERSJA MULTI
Pulpit Pracownika

(interfejs przeglądarkowy)

 • W Pulpicie pracownika na zakładce Dane finansowe/Dane podatkowe zostały dodane informacje dotyczące:
 1. zwolnienia z podatku dla dużych rodzin,
 2. zwolnienia z podatku dla pracujących emerytów,
 3. zwolnienia z podatku dla powracających z zagranicy,
 4. ulgi podatkowej dla klasy średniej.
Handel
 • KSeF – komunikacja z serwisem testowym KSeF została dostosowana do zmian wprowadzonych 28.12.2021.
 • Została ulepszona definicja EDI do importu dokumentów z plików JPK_FA. Dzięki wprowadzonym zmianom w tej funkcji został ograniczona możliwość automatycznego generowania dokumentów z zablokowanymi kontrahentami. Dotychczas podczas importu w ustalaniu kontrahenta nie byli pomijani kontrahenci zablokowani, co skutkowało próbą podstawienia do dokumentu zablokowanego kontrahenta, która kończyła się błędem.
 • Został poprawiony algorytm wyliczania wartości obrotów na automatycznych korektach dokumentów MM. Dotychczas w pewnych specyficznych scenariuszach wartości te były wyliczane niewłaściwie, co skutkowało między innymi brakiem możliwości standardowego zaksięgowania takich dokumentów.

Szczegółowy opis zmian znajduje się w ulotce.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami i DOK.

, ,
Poprzedni news
Życzenia Świąteczne

Zobacz inne newsy

,

ERP enova365 wersja 2001.0.2

21 Stycznia 2020 r. została opublikowana wersja 2001.0.2 enova365,to już trzecia aktualizacja wersji 2010, która wprowadziła m.in. następujące  zmiany: Nowe wzory deklaracji PIT do rozliczania za rok 2019, wskaźniki kadrowo…
czytaj całość
Menu